O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55

Nabór do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2014/15

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Miasto Opole, na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na nowych zasadach, określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 7), która weszła w życie 18 stycznia tego roku i w dalszej części zwana jest "ustawą".

Rekrutacja skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami w Opolu (art.20c ust.1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Opola będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego dopiero, gdy w przedszkolach publicznych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Opolu. 

W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-letnie (urodzone w latach 2011-2009), dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku).
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka urodzonego w 2012 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.

Dzieci do przedszkoli przyjmuje się corocznie na kolejny rok szkolny na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata:

  • Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2014 r.
  • Zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola. Naboru na wolne miejsca dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Wypełnienie druku na stronie Naboru 2014 bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola, w godzinach pracy placówki, deklaracji lub wniosku (wraz z określonymi dokumentami i oświadczeniami) w formie elektronicznej i papierowej lub tylko papierowej.

Druki należy pobrać na stronie systemu elektronicznego https://nabor.progman.pl/preinfoopole lub w formie papierowej w przedszkolu, w ściśle określonym terminie:

  • Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dniach 11 - 17 marca 2014 r.
  • Wniosek o przyjęcie do przedszkola w dniach 25 marca - 7 kwietnia 2014 r.

 

Zasady ogólne

1. Rodzice/opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nie więcej niż trzech przedszkoli publicznych.

2. Rodzice/opiekunowie prawni określają we wniosku kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

3. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji jest przedszkolem pierwszego wyboru.

4. Rodzice/opiekunowi prawni wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

5. Informacje zawarte we wniosku wypełnionym odręcznie przez rodziców/opiekunów prawnych wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik.

6.Rodzice/opiekunowie prawni, którzy dokonają wyboru dwóch lub trzech przedszkoli składają w przedszkolu pierwszego wyboru taką liczbę wniosków (wraz z załącznikami), która odpowiada liczbie wybranych przedszkoli. Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru przekaże dokumenty, wraz z załącznikami, dyrektorom przedszkoli drugiego i trzeciego wyboru.

7. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie określonych kryteriów ustawowych, określonych w ustawie o systemie oświaty (art. 20c ust. 2) i samorządowych, ustalonych przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta (art.6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.)

8. Za sprawdzenie i  potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
  • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/ opiekuna prawnego.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata (art. 6.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw). 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Postępowanie rekrutacyjne 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego (art.20zb ust.1 ustawy).

2. Komisja rekrutacyjnego rozpatruje wniosek w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych w Opolu przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna, po weryfikacji wniosków, ustala kolejność przyjęć na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów.

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności (art. 20t ust.7 ustawy).

6. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych i organizacji pozarządowych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (art.20t ust. 8 ustawy).

7. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

8. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy)

9. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy).

Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie kryteriów

1. W przypadku, gdy liczba miejsc w przedszkolu jest mniejsza niż liczba kandydatów, komisja rekrutacyjna ustala kolejność ich przyjmowania na podstawie kryteriów (zapisane niżej).

2. Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w art.20c ust.2 ustawy tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta - tzw. kryteria samorządowe.

4. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji.

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola, w formie pisemnej w ustalonym w harmonogramie terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Przyjęcie dziecka do przedszkola

1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia, a rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu w ustalonym terminie. 

2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola, listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia lub liczbę wolnych miejsc. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy z przedszkolem, w terminie wyznaczonym przez dyrektora danego przedszkola.Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2014/2015.

Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (data umieszczona na tej liście), rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola publicznego w Opolu

Kryteria ustawowe
Liczba punktów
1 Wielodzietność rodziny kandydata 100
2 Niepełnosprawność kandydata 100
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 100
Kryteria samorządowe Liczba punktów
1 Kandydat pięcioletni (ur. w 2009 r.) oraz kandydat sześcioletni  (ur. w II połowie 2008 r.) ubiegający się o przyjęcie do przedszkola położonego w odległości do 3 km od miejsca jego zamieszkania. 32
2 Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata. 16
3 Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub pomocą socjalną.
Kandydat ze stwierdzoną alergią pokarmową/dietą zdrowotną (kryterium dotyczy dietowego Przedszkola Publicznego nr 28)
16
4 Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru. 8
5 Kandydat, który mieszka w odległości do 3 km od przedszkola lub jeden z rodziców pracuje bądź rodzeństwo uczy się w pobliżu przedszkola pierwszego wyboru. 4
6 Kandydat, który brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i w roku szkolnym 2013/2014 nie został przyjęty do przedszkola publicznego w odległości do 3 km od miejsca jego zamieszkania. 4

 

Harmonogram procesu rekrutacyjnego

 Od dnia Od godz. Do dnia Do godz. Etap rekrutacji/czynność rodzica
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
11 marca 6:00 17 marca   Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w dotychczasowym przedszkolu.
11 marca 8:00 17 marca w godzinach pracy przedszkola Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015
w formie elektronicznej i papierowej. 
Postępowanie rekrutacyjne 
25 marca 6:00 7 kwietnia    Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola.
25 marca 8:00 7 kwietnia  w godzinach pracy przedszkola Składanie, w przedszkolu pierwszego wyboru, podpisanego wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami
i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
29 kwietnia 14:00     Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
5 maja 9:00 9 maja 14:00 Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
12 maja 9:00     Opublikowanie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 13 maja       Uruchomienie procedury odwoławczej.
Postępowanie uzupełniające 
9 czerwca 12:00     Opublikowanie w systemie elektronicznym wykazu wolnych miejsc
9 czerwca 12:00 13 czerwca   Uruchomienie w systemie elektronicznym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca.
9 czerwca 12:00 13 czerwca w godzinach pracy przedszkola Składanie podpisanego wniosku o przyjęcie wraz dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 
18 czerwca 12:00     Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
18 czerwca 12:00 24 czerwca w godzinach pracy przedszkola Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
26 czerwca 13:00     Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
27 czerwca       Uruchomienie procedury odwoławczej.
29 sierpnia       Opublikowanie w systemie elektronicznym wykazu wolnych miejsc.

Postępowanie uzupełniające 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Przy postępowaniu uzupełniającym stosuje się ten sam tryb, zasady i kryteria, jakie obowiązywały podczas podstawowego postępowania rekrutacyjnego.