O nas
Aktualności
W naszym przedszkolu
Program nauczania
Osiągnięcia i sukcesy
Jubileusz 25-lecia
Zajęcia dodatkowe
Kącik dla rodziców
Z menu naszego przedszkola
Wydarzenia bieżące
Wydarzenia - arch.
Galeria przedszkolaków
Rekrutacja
Odpłatność
Recenzje
Kontakt
Podziękowania
1% podatku dla PP55
Przedszkole promujące zdrowie
Kwadrans dla malucha
Ubezpieczenie NNW
RODO
Przetargi 2020
Przetargi 2021Zajęcia dodatkowe

 • Logopedia

  Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany, u wielu dzieci występuje oprócz wad wymowy, opóźniony rozwój wymowy lub niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej.
  Występowanie tych zaburzeń ma istotny wpływ na przebieg procesu nauczania w okresie wczesnoszkolnym, za słuszne więc uważa się wprowadzenie dodatkowych zabaw, mających na celu rozbudzanie aktywności słownej dzieci, wpływających na rozwój mowy dziecka. Zajęcia logopedyczne prowadzone są w naszym przedszkolu z 5 i 6 latkami u których stwierdzono jakiekolwiek zaburzenia mowy. Badania przeprowadzone przez naszego logopedę często są inspiracją do głębszej konsultacji i terapii w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej prowadzone są przez nauczycieli we wszystkich grupach wiekowych.

  W zajęciach logopedycznych biorą udział dzieci 5 i 6 letnie wyłonione na podstawie badań przesiewowych. Zajęcia organizowane są dwa razy w tygodniu po godzinach realizacji podstawy programowej.
 • Religia

  Przedszkole organizuje na życzenie naukę religii zgodnie z deklarowanym wyznaniem.

  Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu w grupach 5 i 6 latków po godzinach realizacji podstawy programowej.


 • Gimnastyka korekcyjna

  Gimnastyka korekcyjna - zdrowe, sprawne fizycznie, o prawidłowej postawie dziecko to marzenie wszystkich rodziców i dążenie wychowawców. Dlatego w naszej placówce organizowane są zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, uwzględniające ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na kształtowanie nawyku prawidłowej postawy oraz obejmujące działania kompensacyjno - terapeutyczne wymierzone przeciw najczęściej występującym wadom postawy (plecy okrągłe, wklęsłe, skoliozy, wady kończyn dolnych). Zajęcia gimnastyki korekcyjnej obejmują ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy, rozciągające mięśnie klatki piersiowej i zginacze stawu biodrowego, wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha, pośladków, ćwiczenia wyprostne i antygrawitacyjne, ćwiczenia przeciw płaskostopiu oraz oddechowe.

  W zajęciach biorą udział dzieci 5 i 6 letnie posiadające zalecenia lekarskie. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez 30 minut dla grupy dzieci liczącej około 15 dzieci. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są bezpłatnie po godzinach realizacji podstawy programowej.
 • Język angielski

  Nauka języka obcego; lekcje dla przedszkolaków nie przypominają tych dla dorosłych. Metodą przekazywania podstaw języka obcego dzieciom jest zabawa. Najlepiej, gdy nauczyciel zwraca się do dzieci tylko w języku obcym. Małe dzieci przyjmują to w sposób naturalny. Jeśli temu , co mówi nauczyciel towarzyszy bogata mimika , żywa gestykulacja , poczucie humoru , brak języka ojczystego nie przeszkadza. Nauczyciel wita się i żegna , chwali i gani w języku obcym, a także komentuje to , co się dzieje w tym języku .Zwracając się do dzieci dobiera proste zwroty , które powtarza jak najczęściej , aby u dziecka powstały odpowiednie skojarzenia . Na każdym zajęciu przypominane są polecenia w rodzaju : stand up , sit down , otuch your nose , clap your handsitp. Prowadzący śpiewa z dziećmi piosenki , recytuje wierszyki , bawi się , opowiada bajki , odgrywa krótkie scenki.

  Zajęcia z języka angielskiego są bezpłatne i odbywają się raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych po godzinach realizacji podstawy programowej.

 

"Zajęcia realizowane przez przedszkole"

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające organizowane w naszym przedszkolu stanowią nierozerwalną część procesu edukacyjnego każdego dziecka. Opierają się na trzech podstawowych formach aktywności muzycznej dziecka tj. śpiew i mowa, ruch przy muzyce oraz gra na instrumentach (aktywne słuchanie muzyki).

Zajęcia umuzykalniające prowadzone w naszym przedszkolu wzbogacane są dodatkowo o wykorzystywanie metody aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss, Klanzę oraz dobrą bazę instrumentów muzycznych zgromadzonych w placówce.

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.
  Nauczyciele, którzy korzystają z tej metody mają możliwość rozwijania aktywności twórczej, własnej i dziecka, nawet, jeśli mają mniejsze doświadczenie muzyczne.
  Słuchanie muzyki metodą Batii Strauss integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.

Zajęcia umuzykalniające odbywają się zarówno w ramach realizacji podstawy programowej jak i poza nią we wszystkich grupach wiekowych.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne w przedszkolu realizują następujące cele:

 • rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem;
 • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
 • rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki;
 • rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania;
 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych;
 • dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze.

Dzieci w naszym przedszkolu mają możliwość aktywnej działalności plastycznej podczas zajęć. Oferta zajęć jest bardzo bogata i zapewnia wykorzystanie ciekawych technik (malowanie farbami i kredkami na różnych strukturach, lepienie z plasteliny, modeliny i masy solnej, origami płaskie, przestrzenne i inne). W grupach dzieci 6 letnich dodatkowo do wykorzystania jest pracownia plastyczna sprzyjająca rozwijaniu indywidualnych zainteresowań plastycznych dzieci.
Każdego roku bierzemy udział uwieńczony sukcesami w licznych konkursach plastycznych miejskich i ogólnopolskich.

Zajęcia plastyczne realizowane są zarówno w ramach podstawy programowej jak i poza nią we wszystkich grupach wiekowych.

Zajęcia teatralne

Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje naturalna potrzeba aktywności, ekspresyjnego wyrażania swoich przeżyć. Jedną z nich są spontanicznie organizowane zabawy w role. Aktywność twórcza dziecka wyrażona w formie ruchowej, słownej, plastycznej jest budującą wartością dzieciństwa. Teatrzyk wprowadza się w przedszkolu w różnych sytuacjach, w zależności od potrzeb i możliwości. Zabawy w teatr pomagają w rozwijaniu wrażliwości estetycznej, ukazywaniu piękna utworów literackich, wzbogacaniu wiedzy o świecie, wychowaniu społecznym i wyzwalaniu twórczej ekspresji. Wzbogaca się także aktywność, która przybiera coraz to nowsze formy, przechodząc stopniowo w świadomą twórczość. Zabawy w teatr odgrywają dużą rolę w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy, a także twórczej wyobraźni i fantazji. Uczą dzieci samokontroli i współdziałania. Pozwalają im pogłębić swoje doświadczenia, dostrzec własne umiejętności i możliwości. Nasze przedszkolaki mają możliwość zaprezentowania przygotowanej sztuki teatralnej na deskach Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu podczas corocznych Przeglądów Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych.

Zajęcia teatralne realizowane są zarówno w ramach podstawy programowej jak i poza nią we wszystkich grupach wiekowych.

Zajęcia sportowe

Zabawy i gry ruchowe stanowią ważny element zajęć sportowych w przedszkolu. Przemyślane i odpowiednio przeprowadzone zabawy i gry ruchowe stają się zatem ważnym środkiem oddziaływania zdrowotnego i wychowawczego, a w dalszych etapach rozwoju człowieka mogą być atrakcyjnym środkiem aktywności fizycznej. Do realizacji tego typu zajęć mamy do dyspozycji w naszym przedszkolu dużą i dobrze wyposażoną salę gimnastyczną. Przy sprzyjającej aurze tego typu zabawy odbywają się również w naszym ogrodzie przedszkolnym. Pokłosiem zabaw i ćwiczeń sportowych jest coroczny udział reprezentacji naszego przedszkola w Międzyprzedszkolnych Igrzyskach Sportowych Przedszkolaków.

Zajęcia sportowe realizowane są zarówno w ramach podstawy programowej jak i poza nią we wszystkich grupach wiekowych.

Zajęcia matematyczno – logiczne

W codziennej pracy z dzieckiem w przedszkolu wdraża się elementy edukacji matematycznej. Przedszkole przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole. To właśnie tutaj dziecko nabywa bogate doświadczenia językowe, przestrzenne, czasowe, naukowe, ruchowe a także społeczne i kulturowe. Istotnym elementem nabywania tej wiedzy jest umiejętność posługiwania się grami, które uczą dzieci panowania nad sobą, także w sytuacjach, kiedy nie wszystko przebiega po myśli dziecka. Wyrabiają u dzieci refleks i szybką orientację w tym, co jest aktualnie ważne do osiągnięcia celu. Kształtują umiejętności interpersonalne dzieci, ważne dla zgodnego współdziałania w grupie. Rozwijają dziecięcą pamięć, mowę i myślenie. Konstruowanie gier może doskonale łączyć się z edukacją matematyczną
i to niezależnie od tego gdzie się ją realizuje. Są bowiem gry rozwijające procesy intelektualne, ważne dla uczenia się matematyki w późniejszym etapie. Mając na uwadze jak ważne w rozwoju każdego dziecka jest logiczne i matematyczne myślenie w naszym przedszkolu dbamy o to by dzieci miały do swojej dyspozycji dużo gier i układanek. Na zajęciach dydaktycznych wykorzystywane są elementy metody Dziecięcej Matematyki Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Zajęcia matematyczno – logiczne realizowane są zarówno w ramach podstawy programowej jak i poza nią we wszystkich grupach wiekowych.