Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku 2021
(rok szkolny 2020/2021)

 crayons 1445053 640

Szanowni Państwo,

Przedszkola publiczne jako placówki nieferyjne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu ustaloną przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

W związku ograniczoną liczbą miejsc oraz obecną sytuacją epidemiczną opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci. Dyrektor danego przedszkola, czynnego w miesiącu lipcu lub sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jeżeli rodzice w wyznaczonym terminie zgłoszą takie zapotrzebowanie, a w miarę możliwości organizacyjnych, również dla dzieci z innych pobliskich przedszkoli, w uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli, które w danym miesiącu mają przerwę wakacyjną.

Dyrektorzy wszystkich przedszkoli publicznych w terminie 24 - do 28 maja 2021 r. przyjmują zgłoszenia od rodziców wychowanków, uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, na opiekę w miesiącach wakacyjnych.

Wyznaczenie terminu na zgłoszenia jest niezbędne ze względów organizacyjnych, ponieważ dyrektor danego przedszkola musi dokonać oceny ile dzieci będzie mogło być przyjętych z innego przedszkola, które w danym miesiącu wakacyjnym będzie nieczynne oraz powiadomić dyrektorów pozostałych przedszkoli, iloma wolnymi miejscami przedszkole będzie dysponowało w miesiącu dyżuru wakacyjnego.

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są przede wszystkim z koniecznością dokonania niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych budynków. Ponadto wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc, dlatego nauczyciele część swojego urlopu wykorzystują również w drugim miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole pełni dyżur, jeżeli liczba dzieci zgłoszonych na miesiące wakacyjne jest mniejsza, aniżeli ogólna liczba dzieci zapisanych do przedszkola na dany rok szkolny (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.; Liczba dni roboczych w 2021 r. wynosi 22 dni w lipcu i 22 dni w sierpniu).

Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Dyrektorzy przedszkoli nieczynnych w danym miesiącu wakacyjnym, będą powiadamiali rodziców swoich wychowanków, którzy zgłosili uzasadnioną potrzebę opieki dla swojego dziecka, do którego przedszkola dyżurującego dziecko będzie uczęszczało w drugim miesiącu, w którym przedszkole będzie nieczynne.

Każde przedszkole pełniące dyżur w jednym z miesięcy wakacyjnych będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkoli nieczynnych w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.

W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 mają obowiązek:

  • W terminie 24-28 maja 2021 r. dokonać zgłoszenia dziecka na miesiące lipiec/sierpień u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.
  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki;
  • W terminie 14-18 czerwca 2021 r. złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego, które wskaże dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza wraz z deklaracją
    woli zapisu. Wskazanie przedszkola poprzedzone będzie rozpoznaniem możliwości organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom. Wypełnione wnioski i deklaracje woli zapisu do przedszkola dyżurującego przekazuje w dniu 17 czerwca 2021 r. dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych i nie złożą wniosku wraz z deklaracją woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w wyżej wyznaczonych terminach - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

Zamieszczony poniżej wykaz dyżurów przedszkoli w miesiącach wakacyjnych, z podziałem na rejony miasta, ma na celu ułatwienie Rodzicom lokalizacji przedszkoli dyżurujących ewentualnie w przypadkach szczególnych, nieprzewidzianych wcześniej, znalezienie opieki dla swojego dziecka w innym przedszkolu, w miesiącu lipcu lub sierpniu. Jednak opieka dla dziecka będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy dane przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.

 

education 908512 640

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż decyzją rządu od 19 kwietnia 2021r. placówka będzie otwarta dla wszystkich dzieci z naszego przedszkola na zasadach dotychczas obowiązujących. Prosimy o utrzymywanie reżimu sanitarnego, tj. zakrywanie ust i nosa, każdorazową dezynfekcję rąk oraz nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych i chorych. Do zobaczenia! 😊

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 do dnia 18 kwietnia 2021 (lub dłużej w przypadku takiej decyzji rządu) przedszkole jest zamknięte z wyjątkiem zapewnienia opieki dzieciom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Rodziców, którym przysługuje prawo opieki w tym czasie o wypełnienie i złożenie w przedszkolu stosownego wniosku, który jest do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowejw zakładce Dla rodziców -> COVID.

Informacje o potrzebie zorganizowania opieki dla dziecka proszę wcześniej zgłosić do placówki  telefonicznie.

Ciepłych i rodzinnych świąt wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości
w życiu zawodowym i prywatnym.
Niech te święta będą pełne nadziei i wiary.
Życzymy radosnych spotkań przy wielkanocnym stole,
oraz smacznego święconego jajka.
Odpoczynku od zgiełku codzienności,
spokoju i pogody ducha oraz wszystkiego Dobrego.

Z najlepszymi życzeniami
Dyrektor wraz z pracownikami PP-55

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Przedszkolaków do obejrzenia naszego wielkanocnego przedstawienia "Kolorowe Jajka" w wykonaniu Kadry Pedagogicznej dostępnego pod linkiem https://youtu.be/rU6eq0xI43k :)

 

easter bunny 3201433 640

Przed nami trudny rok… Rok w którym wszyscy musimy się nauczyć funkcjonować
w reżimie sanitarnym oraz w stanie zagrożenia epidemiologicznego.
Mamy nadzieję, że wspólne starania o dobro Dzieci i Personelu, uda nam się zrealizować
w porozumieniu, zgodzie i pełnym zrozumieniu.

Jeżeli rodzic, nie może odebrać dziecka samodzielnie, prosimy o pobranie druku upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola i dostarczenie go do sekretariatu przedszkola lub personelowi przedszkola (załącznik poniżej).
Dla dzieci 5 i 6 – letnich na terenie przedszkola organizowane są zajęcia z religii. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica/ prawnego opiekuna do uczestnictwa dziecka
w zajęciach (załącznik poniżej).

Przypominamy, że przedszkole czynne jest od 6.30 do 17:00.
Podstawa programowa realizowana jest od 7:00 do 12:00.

W celu lepszej adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych zapraszamy do lektury Informatora dla rodziców dzieci nowoprzyjętych, zamieszczonego w załączniku.

 

 

Wszystkim nauczycielom, kadrze, personelowi i dzieciom życzymy owocnej pracy
pełnej przygód, uśmiechu i zabawy!